Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

14/11/2021

8:00 - 17:00

Phường 1, TP Vị Thanh (đường Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, một phần đường Nguyễn Thái Học)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành A

11/11/2021

8:00 - 9:00

Trụ 270/78A/01-474CH, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

11/11/2021

10:30 - 11:30

Trụ 359/12A/01-473CH, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

11/11/2021

11:00 - 13:00

Trụ 99/68C/02-474CH, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

11/11/2021

11:45 - 12:45

Trụ 390/02-472CH, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

11/11/2021

13:30 - 14:30

Trụ 352/01-473CH, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

13/11/2021

11:00 - 13:00

Ấp Sậy Niếu, xã Phụng Hiệp

14/11/2021

8:00 - 15:00

Ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

13/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

14/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Bình Thạnh, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/11/2021

7:30 - 16:00

Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

14/11/2021

8:30 - 15:30

Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

14/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần thị trấn Búng Tàu; Một phần xã Phương Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy

14/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Vĩnh Thuận Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

12/11/2021

11:00 - 13:00

Một phần ấp 07 xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

14/11/2021

8:00 - 8:03

Ấp 01, 03, 04 xã Xà Phiên; Ấp 7 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ

14/11/2021

8:00 - 15:00

Xã Thuận Hưng; Một phần ấp 4 xã Thuận Hòa; Một phần ấp 3 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

14/11/2021

15:00 - 15:03

Ấp 01, 03, 04 xã Xà Phiên; Ấp 7 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ

15/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 03 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ