Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

10/10/2023

7:30 - 14:00

Trạm T.82B Ngọc Thảo

12/10/2023

7:30 - 11:00

Trạm T.82A Dạ Lê; Trạm T.82C Đoàn Kết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

11/10/2023

8:00 - 10:00

Trạm EA.01 Sơn Bình; EA.02 Sơn Bình; EA.03 Sơn Bình (2 MBA 15 kVA); EA.04 Sơn Bình; EA.07 Sơn Bình; EA.06 Sơn Bình

11/10/2023

8:00 - 13:00

Trạm CA.02 Ba Cụm Nam (2 MBA 25 + 50 kVA); CA.03 Ba Cụm Nam (2 MBA, 50 + 15 kVA); CA.04 Ba Cụm Nam; CA.05 Ba Cụm Nam; CA.07 Ba Cụm Nam

11/10/2023

10:30 - 12:30

Trạm T.17 Sơn Hiệp

12/10/2023

8:00 - 14:00

Trạm GB.02 Thành Sơn (2 MBA 15 kVA)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

10/10/2023

7:00 - 11:30

PĐ Ninh Phụng 07; PĐ Ninh Phụng 06; PĐ Ninh Phụng 05; Điềm tịnh - Ninh Phụng 4484

11/10/2023

7:00 - 11:30

PĐ Ninh Thượng 13; PĐ Ninh Thượng 15; PĐ Ninh Thượng 16; PĐ Ninh Thượng 18; PĐ Ninh Thượng 12; PĐ Ninh Thượng 14; Đồi Đỏ - Ninh Thượng; Xóm Hộ - Ninh Ích; DH53C175 - Ninh Thượng; Cty TNHH Hải Dũng NT

11/10/2023

7:00 - 16:00

PĐ Ninh Thượng 17

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

10/10/2023

6:00 - 7:00

T.40 xã Sông Cầu; T.42 xã Khánh Phú; T.43 xã Khánh Phú; T.44 xã Khánh Phú; T.45 xã Khánh Phú; T.46 xã Khánh Phú; T.70 xã Khánh Phú; T.71 xã Khánh Phú; T.106 xã Khánh Phú; T185 TBA công cộng - Sông Cầu; T40B TBA CC xã Khánh Phú; T.41 xã Khánh Phú; T41B TBA CC xã Khánh Phú; T.71B Khánh Phú; TCD T80 trại cá sấu Yang Bay - xã Khánh Phú; TCD T.129 tắm bùn khoáng DL Yang Bay; TCD T147 trường mầm non xã Khánh Phú; TCD Mặt trời Cty Nấm; T.158 ĐMT Cty TNHH điện Thịnh Cường; T.159 ĐMT Cty TNHH Khánh Hòa Solar Energy; T164 ĐMT Thành Vinh; T165 ĐMT Ánh Dương; T166 ĐMT Mặt Trời Việt; T167 ĐMT Tây Nguyên; T168 ĐMT Thịnh Phát; TCD T80B công viên DL Yang Bay - xã Khánh Phú

10/10/2023

7:00 - 10:30

T.44 xã Khánh Phú; T.45 xã Khánh Phú; T.46 xã Khánh Phú; T.70 xã Khánh Phú; T.71 xã Khánh Phú; T.71B Khánh Phú; TCD T80 trại cá sấu Yang Bay - xã Khánh Phú; TCD T.129 tắm bùn khoáng DL Yang Bay; TCD T147 trường mầm non xã Khánh Phú; T164 ĐMT Thành Vinh; T165 ĐMT Ánh Dương; T166 ĐMT Mặt Trời Việt; T167 ĐMT Tây Nguyên; T168 ĐMT Thịnh Phát; TCD T80B công viên DL Yang Bay - xã Khánh Phú

10/10/2023

10:30 - 11:30

T.40 xã Sông Cầu; T.42 xã Khánh Phú; T.43 xã Khánh Phú; T.44 xã Khánh Phú; T.45 xã Khánh Phú; T.46 xã Khánh Phú; T.70 xã Khánh Phú; T.71 xã Khánh Phú; T.106 xã Khánh Phú; T185_TBA công cộng - Sông Cầu; T40B TBA CC xã Khánh Phú; T.41 xã Khánh Phú; T41B TBA CC xã Khánh Phú; T.71B Khánh Phú; TCD T80 trại cá sấu Yang Bay - xã Khánh Phú; TCD T.129 tắm bùn khoáng DL Yang Bay; TCD T147 trường mầm non xã Khánh Phú; TCD Mặt trời Cty Nấm; T.158 ĐMT Cty TNHH Điện Thịnh Cường; T.159 ĐMT Cty TNHH Khánh Hòa Solar Energy; T164 ĐMT Thành Vinh; T165 ĐMT Ánh Dương; T166 ĐMT Mặt Trời Việt; T167 ĐMT Tây Nguyên; T168 ĐMT Thịnh Phát; TCD T80B công viên DL Yang Bay - xã Khánh Phú

12/10/2023

8:00 - 11:00

Trạm 170 - Diên Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

10/10/2023

7:00 - 11:30

Trạm 86C Nguyễn Khuyến; T.86A Nguyễn Khuyến

11/10/2023

7:00 - 11:30

Trạm 81 Thân Nhân Trung, Vĩnh Hòa; Hòn sện

12/10/2023

7:00 - 11:30

Trạm 194C; T.194 nhà máy Z753 (lộ công cộng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Nguyên

11/10/2023

8:00 - 11:00

Trạm 467 An Viên; Công ty TNHH Bến Ngọc Trì