Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

17/1/2023

10:00 - 11:00

Trạm T.89 - Hải Đức; Trạm T.18B - Thủy Xưởng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

17/1/2023

8:00 - 9:30

Công ty TNHH khu du lịch Vịnh Thiên Đường

18/1/2023

7:30 - 9:00

Công ty TNHH Hải Vương

18/1/2023

7:30 - 10:00

Trạm N140 Khánh Thành Bắc

18/1/2023

9:00 - 11:30

Công ty TNHH cá ngừ Việt Nam

18/1/2023

12:00 - 13:30

Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam

18/1/2023

14:00 - 15:30

Nhà máy chế biến thủy sản Sakura Food