Ngày

Giờ

Điện lực Nha Trang

30/8/2021

7:30 - 9:30

Trạm T.95B - HTX Vĩnh Thạnh

30/8/2021

9:45 - 11:30

Trạm T.50B - Phú Vinh

30/8/2021

14:00 - 15:30

Trạm T.25B - Trần Nhật Duật

30/8/2021

15:45 - 17:00

Trạm T.48C - Phương Sài

1/9/2021

6:00 - 12:00

Trạm T.32 Lê Hồng Phong, Trạm T.40B Lê Hồng Phong, Trạm T.62B Lê Hồng Phong, Trạm T.66A Đồng Nai, Trạm T.96C Đồng Nai

1/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm T.71E - Bình Cang

1/9/2021

7:30 - 8:15

Trạm T.68G - Kim Bồng

1/9/2021

8:30 - 9:15

Trạm T.41L - Ngọc Hiệp

1/9/2021

9:30 - 10:15

Trạm T.71C - Bình Cang

1/9/2021

10:30 - 11:15

Trạm T.71A - Bình Cang

1/9/2021

13:30 - 14:15

Trạm T.71B - Bình Cang

1/9/2021

14:30 - 15:15

Trạm T.511B - Công ty TNHH Ấn Tượng

1/9/2021

15:30 - 16:15

Trạm T.46A - Cầu Ké

1/9/2021

16:30 - 17:15

Trạm T.94C - Vĩnh Thái

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Ranh

26/8/2021

7:00 - 13:00

Trạm T.22C - (09)

26/8/2021

7:00 - 13:00

Công ty TNHH TM & Du lịch Hoàng Bảo

26/8/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.138B - (15)

27/8/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.08B - (09)

30/8/2021

7:00 - 17:00

Trạm T.46A - (07)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hòa

26/8/2021

7:00 - 15:00

Trạm 4214B Ninh Phú

26/8/2021

7:00 - 11:30

PĐ Ninh Xuân 03, PĐ Ninh Xuân 02

26/8/2021

7:00 - 15:00

Cơ sở NTTS Tấn Thành

27/8/2021

6:00 - 7:00

Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây, Sớm Mới - Ninh Sim, Trạm 4717B Ninh Sim, Nông trường bò giống Ninh Tây, NT bò giống (phủ lõm) Ninh Tây, Công ty TNHH Vạn Lý

27/8/2021

6:00 - 7:00

Thao trường sĩ quan thông tin, Cơ sở chăn nuôi Ngọc Vỹ, Cty CP Bò giống Miền Trung, Cơ sở SX Lê Văn Bảo

27/8/2021

6:00 - 16:30

PĐ Ninh Tây 17, PĐ Ninh Tây 18, PĐ Ninh Tây 14, PĐ Ninh Tây 15, PĐ Ninh Tây 16, PĐ Ninh Tây 12, PĐ Ninh Tây 19, PĐ Ninh Tây 08, PĐ Ninh Tây 09, Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây

27/8/2021

6:00 - 16:30

PĐ Ninh Tây 11, PĐ Ninh Tây 13, Suối Mít, Ninh Tây (4638B), PĐ Ninh Tây 10, Trạm BTS Viettel, Cty TNHH CB Dăm gỗ Đại Thắng, Nhà máy chế xuất gỗ Ninh Tây

27/8/2021

6:00 - 16:30

Cty CP An Phát Group, Cty CP Hưng Thịnh Green, BTS đèo phượng Hoàng, Trung tâm Mobifone Miền Trung

27/8/2021

15:30 - 16:30

Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây, Sớm Mới - Ninh Sim, Trạm 4717B Ninh Sim, Nông trường bò giống Ninh Tây, NT bò giống (phủ lõm) Ninh Tây, Công ty TNHH Vạn Lý

27/8/2021

15:30 - 16:30

Thao trường sĩ quan thông tin, Cơ sở chăn nuôi Ngọc Vỹ, Cty CP Bò giống Miền Trung, Cơ sở SX Lê Văn Bảo

28/8/2021

7:00 - 16:00

Ninh Điền 1 - Ninh Thọ, Ninh Điền 2 - Ninh Thọ

30/8/2021

5:30 - 6:30

PĐ Ninh An 01, PĐ Ninh An 02, PĐ Ninh An 12, PĐ Ninh An 13, PĐ Ninh An 14, PĐ Ninh An 03, PĐ Ninh An 19, PĐ Ninh An 18, PĐ Ninh An 15, PĐ Ninh An 20, PĐ Ninh An 17

30/8/2021

5:30 - 6:30

PĐ Ninh An 04, PĐ Ninh An 05, PĐ Ninh An 21, PĐ Ninh An 22 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 23 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 25, PĐ Ninh An 26 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 07 (Ninh Sơn)

30/8/2021

5:30 - 6:30

PĐ Ninh An 27 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 28 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 08 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 29 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 09 (Ninh Sơn), Thôn 5, Ninh Sơn (phủ lõm), PĐ Ninh An 11

30/8/2021

5:30 - 6:30

PĐ Ninh An 16, PĐ Ninh An 24, PĐ Ninh An 10 (Ninh Sơn), Thôn 1 Ninh Sơn (phủ lõm), Thôn 2 Ninh Sơn (phủ lõm), Thôn 4 Ninh Sơn (phủ lõm), PĐ Ninh An 06

30/8/2021

5:30 - 6:30

Hòa Thiện 2 - Ninh An, Thôn 5 Ninh Sơn, Trạm M119 (trạm 8028B), Trạm M120 (trạm 8015B), 8005B Ninh An, Trạm DC53F043, Xuân Phong 3, Ngọc Sơn, Trạm 8034B

30/8/2021

5:30 - 6:30

Nhà máy xay xát bà Hường, Bưu cục Ninh Sơn, Thủy lợi Đá Bàn, Cty CP Chế biến thực phẩm, Ga Hoà Huỳnh, Cơ sở trồng tỏi Đinh Tấn Bửu, Cơ sở xay xát Nguyễn Trực

30/8/2021

5:30 - 6:30

Ban QLDA đô thị tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA do thi Khanh Hoa, CS NTTS Nguyễn Đức, Cty TNHH chăn nuôi Quốc Anh, Cty TNHH nuôi trồng thủy sản Cường Dũng, Cty CP CB Solar

30/8/2021

5:30 - 6:30

Cty TNHH CB Alternative, Cty TNHH Green Enery CB, Cty TNHH CB Solar Energy, Cty TNHH CB Renewable Resource, Trạm tự dùng 110kV, Cty CP Năng lượng Long Sơn

30/8/2021

6:00 - 16:00

PĐ Ninh Đông 06, PĐ Ninh An 30, PĐ Ninh An 31, Lạc Hòa - Ninh An, Phú Gia - Ninh An, Ninh Thọ, Lạc An - Ninh Thọ, Ninh An 01, Lạc An - Ninh An, Sơn Lộc - Ninh An (8051B)

30/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm M121 (trạm 8056B), Ninh An, Ninh An, 8005B Ngọc Sơn - Ninh An, Trạm 53M101 (Ninh An), Nhà máy xay xát ông Bình, Nhà hàng Phúc Khang

30/8/2021

7:00 - 12:00

PĐ Ninh Thân 01, PĐ Ninh Xuân 15, Ngũ Mỹ - Ninh Xuân, Ninh Thân - T4772

30/8/2021

15:30 - 16:30

PĐ Ninh An 01, PĐ Ninh An 02, PĐ Ninh An 12, PĐ Ninh An 13, PĐ Ninh An 14, PĐ Ninh An 03, PĐ Ninh An 19, PĐ Ninh An 18, PĐ Ninh An 15, PĐ Ninh An 20, PĐ Ninh An 17

30/8/2021

15:30 - 16:30

PĐ Ninh An 04, PĐ Ninh An 05, PĐ Ninh An 21, PĐ Ninh An 22 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 23 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 25, PĐ Ninh An 26 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 07 (Ninh Sơn)

30/8/2021

15:30 - 16:30

PĐ Ninh An 27 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 28 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 08 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 29 (Ninh Sơn), PĐ Ninh An 09 (Ninh Sơn), Thôn 5, Ninh Sơn (phủ lõm), PĐ Ninh An 11

30/8/2021

15:30 - 16:30

PĐ Ninh An 16, PĐ Ninh An 24, PĐ Ninh An 10 (Ninh Sơn), Thôn 1 Ninh Sơn (phủ lõm), Thôn 2 Ninh Sơn (phủ lõm), Thôn 4 Ninh Sơn (phủ lõm), PĐ Ninh An 06

30/8/2021

15:30 - 16:30

Hòa Thiện 2 - Ninh An, Thôn 5 Ninh Sơn, Trạm M119 (trạm 8028B), Trạm M120 (trạm 8015B), 8005B Ninh An, Trạm DC53F043, Xuân Phong 3, Ngọc Sơn, Trạm 8034B

30/8/2021

15:30 - 16:30

Nhà máy xay xát bà Hường, Bưu cục Ninh Sơn, Thủy lợi Đá Bàn, Cty CP Chế biến thực phẩm, Ga Hòa Huỳnh, Cơ sở trồng tỏi Đinh Tấn Bửu, Cơ sở xay xát Nguyễn Trực

30/8/2021

15:30 - 16:30

Ban QLDA đô thị tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA do thi Khanh Hoa, CS NTTS Nguyễn Đức, Cty TNHH chăn nuôi Quốc Anh, Cty TNHH nuôi trồng thủy sản Cường Dũng, Cty CP CB Solar

30/8/2021

15:30 - 16:30

Cty TNHH CB Alternative, Cty TNHH Green Enery CB, Cty TNHH CB Solar Energy, Cty TNHH CB Renewable Resource, Trạm tự dùng 110kV, Cty CP Năng lượng Long Sơn

31/8/2021

7:00 - 16:00

PĐ Ninh Hà 03

1/9/2021

7:00 - 12:00

Khu dân cư C2 (phủ lõm) Ninh Tây, Nông trường bò giống Ninh Tây, NT bò giống (phủ lõm) Ninh Tây, Cty CP Bò giống Miền Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Diên Khánh

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 153 - Diên Phú, Trạm 154 - Diên Phú, Trạm 156 - Diên Phú, Trạm 157 - Diên Phú, Trạm 158 - Diên Phú, Trạm 159 - Diên Phú, Trạm 207 - Diên An, Trạm 208 - Diên An

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 209 - Diên An, Trạm 210 - Diên An, Trạm 211 - Diên An, Trạm 212 - Diên An, Trạm 213 - Diên An, Trạm 214 - Diên An, Trạm 215 - Diên Toàn, Trạm 216 - Diên Toàn

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 217 - Diên Toàn, Trạm 253 - Vĩnh Trung, Trạm 454 - Diên Toàn, Trạm 03 - Diên Phú, Trạm 05 - Diên An, Trạm 03B - Diên Phú, Trạm 40 - Diên An, Trạm 41 - Diên An

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 61 - Diên An, Trạm 83 - Diên An, Trạm 89 - Diên An, Trạm 104 - Diên Phú, Trạm 155 - Diên Phú, Trạm 346 - Diên Toàn, Trạm 41B - Diên An, Trạm 425 - Thị trấn DK

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 445 - Diên Toàn, Trạm 473 - Diên Toàn, Trạm 287 - TT Khuyến công & xúc tiến TM, Trạm 04 - CTCP Kinh doanh khí Miền Nam, Trạm 106 - DNTN Thanh Khuê

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 252 - CN CTCP Long Sơn - Nha Trang, Trạm 271 - Trường Nguyễn Công Trứ, Trạm 272 - Cty TNHH Trà & Cafe VN, Trạm 281 - CTCP Hoàng Thuận Phát

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 284 - CTCP SX TM DV Khatoco, Trạm 285 - Cty TNHH Vỹ Lâm II, Trạm 286 - DNTN Tuyết Hảo, Trạm 289 - CTCP May Khánh Hòa, Trạm 290 - CTCP Năng lượng Resa

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 293 - DNTN Toàn Đào, Trạm 295 - Cty TNHH Thạch Nguyên Khánh Hòa, Trạm 296 - CTCP Công nghiệp Hiệp Thành, Trạm 297 - CTCP CB Lâm thủy sản Diên Phú

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 299 - Cty TNHH Mỹ Anh, Trạm 326 - Cty TNHH Bách Việt, Trạm 333 - Cty TNHH Việt Khánh Phú, Trạm 336 - CTCP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 337 - CTCP Cơ khí ViNa Nha Trang, Trạm 344 - CTCP Phụ liệu May NT, Trạm 352 - Cty TNHH Đức Việt, Trạm 353 - CTCP Công nghệ sinh phẩm Nam Việt

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 355 - CTCP VC TM Quang Châu, Trạm 356 - Cty TNHH Cơ khí Vinh Sơn, Trạm 358 - Cty TNHH Bách Việt, Trạm 359 - Cty TNHH Hy Viễn

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 371 - Cty TNHH Khí hoá lỏng Cội Nguồn, Trạm 374 - DNTN Cơ khí Bình Minh, Trạm 376 - CTCP Cơ khí ViNa Nha Trang, Trạm 378 - Cty TNHH Hải Nam

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 384 - Trạm Xử lý nước thải CCN Diên Phú, Trạm 386 - CTCP Phụ liệu May Nha Trang, Trạm 389 - DNTN Trường Xuân, Trạm 392 - Cty TNHH Việt Pháp

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 400 - Cty TNHH Bách Việt, Trạm 401 - Cty TNHH SX TM Đại Phú, Trạm 414 - Cty TNHH Hải Nam, Trạm 422 - CTCP May Khánh Hòa, Trạm 426 - Cty TNHH MTV Quang Quân

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 427 - Cty TNHH TM SX Cao su Nha Trang Đồng Phú, Trạm 429 - Cty TNHH Vạn An,  Trạm 432 - CN CTCP Long Sơn - Nha Trang, Trạm 442 - Cty TNHH TM DV Gia Thịnh

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 456 - Cty TNHH Kim Thiên Thủy, Trạm 458 - Cty TNHH Việt Hùng, Trạm 462 - CTCP SX TM DV Khatoco, Trạm 465 - Cty TNHH SX TM Lâm Thành Phú

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 471 - Cty TNHH SX TM H.T.H, Trạm 476 - CN CTCP Hơi kỹ nghệ que hàn, Trạm 487 - Cty TNHH TMDV V&T Nha Trang, Trạm 490 - Cty TNHH Hưng Bảo

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 491 - Cty TNHH TM DV Kim Môn, Trạm 499 - CTCP Bia Sài Gòn - Khánh Hòa, Trạm 500 - Cty TNHH Khánh Phú, Trạm 514 - CTCP CB Lâm thủy sản Khánh Hòa

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 521 - CN CTCP Long Sơn NT, Trạm 523 - Cty TNHH Ánh Ngọc, Trạm 524 - Cty TNHH 372 Diên Khánh, Trạm 525 - Ban QL DV Công ích huyện Diên Khánh

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 544 - Cty TNHH Hải Nam, Trạm 559 - CTCP Đầu tư VCN, Trạm 574 - Cty TNHH Thiết kế & XD 4D, Trạm 575 - CTCP Vina Foods PBP, Trạm 598 - CTCP ĐT Ánh Dương -Nha Trang

28/8/2021

5:00 - 8:00

Trạm 599 - Cty TNHH Tự động hóa Tiến Phát, Trạm 605 - Cty TNHH Vỹ Lâm, Trạm 608 - Cty TNHH Yến sào - Nha Trang, Trạm 616 - CTCP XD TM DV Thăng Long, Trạm 617 - Cty TNHH MTV Vận tải & TM Song Vĩnh Nghi

31/8/2021

7:00 - 16:30

Trạm 97 - Diên Điền, Trạm 171 - Diên Điền, Trạm 364 - Diên Điền, Trạm 385 - Diên Điền, Trạm 97B - Diên Điền, Trạm 385B - Diên Điền

1/9/2021

7:00 - 16:00

Trạm 227 - Diên Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vạn Ninh

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, Trạm công cộng 02 Mỹ Lương, Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 01 Vạn Lương

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, Trạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B, Trạm công cộng 061D035B Vạn Lương 2, Trạm công cộng 508A Vạn Giã

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng 505A Tân Đức, Trạm công cộng 505B Tân Đức, Trạm công cộng 509A Tân Đức, Trạm công cộng 509B Tân Đức, Trạm công cộng 510 Vạn Lương 1

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng 511 Vạn Lương 2, Trạm công cộng 505C Tân Đức, Trạm công cộng 506 Tân Đức, Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 061D029B Tân Đức

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm công cộng 827B Vạn Giã, Trạm công cộng FC53833B Vạn Lương, Trạm công cộng FC53834C Vạn Lương, Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung,

28/8/2021

5:30 - 6:00

Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh, Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang

28/8/2021

5:30 - 6:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, Trạm công cộng 02 Mỹ Lương, Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 01 Vạn Lương

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, Trạm công cộng 510B Vạn Lương-061D034B, Trạm công cộng 061D035B Vạn Lương 2, Trạm công cộng 509A Tân Đức

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm công cộng 509B Tân Đức, Trạm công cộng 510 Vạn Lương 1, Trạm công cộng 511 Vạn Lương 2, Trạm công cộng 505C Tân Đức, Trạm công cộng 506 Tân Đức

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 061D029B Tân Đức, Trạm công cộng FC53833B Vạn Lương, Trạm công cộng FC53834C Vạn Lương

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung, Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang

28/8/2021

6:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng 01 Mỹ Lương, Trạm công cộng 02 Mỹ Lương, Trạm công cộng 05 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 01 Vạn Lương

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng phủ lõm Đất Giai Vạn Lương, Trạm công cộng 510B Vạn Lương 061D034B, Trạm công cộng 061D035B Vạn Lương 2, Trạm công cộng 508A Vạn Giã

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng 505A Tân Đức, Trạm công cộng 505B Tân Đức, Trạm công cộng 509A Tân Đức, Trạm công cộng 509B Tân Đức, Trạm công cộng 510 Vạn Lương 1

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng 511 Vạn Lương 2, Trạm công cộng 505C Tân Đức, Trạm công cộng 506 Tân Đức, Trạm công cộng 02 Tân Đức Vạn Lương, Trạm công cộng 061D029B Tân Đức

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm công cộng 827B Vạn Giã, Trạm công cộng FC53833B Vạn Lương, Trạm công cộng FC53834C Vạn Lương, Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung

28/8/2021

16:00 - 16:30

Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn, Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh, Công ty TNHH Ngọc Trai Việt Nam, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Lúa Mới

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH nông nghiệp Gia Thuận, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH phát triển NN Gia An, Trạm chuyên dùng Công ty TNHH NN hữu cơ Sơn Trang

28/8/2021

16:00 - 16:30

Trạm chuyên dùng Công ty TNHH hữu cơ Kinh Bắc, Trạm chuyên dùng Công ty CP xây dựng xuất nhập khẩu Vạn Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hải

26/8/2021

7:00 - 11:30

Trạm 05 Vĩnh Phước (Ngô Đến)

27/8/2021

7:00 - 11:30

Cù Lao 1, Cù Lao 2

27/8/2021

7:00 - 9:30

T.03 - Lạc Thiện

30/8/2021

7:00 - 11:30

Hòn Khô

31/8/2021

7:00 - 11:30

Trạm 362 xã Vĩnh Ngọc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Nguyên

26/8/2021

6:30 - 16:30

Trạm 41 Trảng É Phước Đồng, Trạm 60 Trảng É Phước Đồng, Trạm 32 Trảng É Phước Đồng, Trạm công cộng 38, Trạm 24D Trảng É (tách trạm 37E)

26/8/2021

6:30 - 16:30

37C thôn Trảng É, Phước Đồng, 37D thôn Trảng É, Phước Đồng, 37E thôn Trảng É, Phước Đồng, Trạm công cộng 38B Phước Đồng, Cty TNHH TV XD TM Thành Chung

26/8/2021

6:30 - 16:30

Cty TNHH Ngọc Long, Trần Văn Bao, Cty TNHH TM DV Hoa Biển, Cty TNHH MTV SX DV TM An Hồng, Công ty TNHH Hùng Dũng, Công ty TNHH 79

26/8/2021

6:30 - 16:30

Cty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Ngọc Thiên Long, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khatoco, Công ty CP mỏ đá Hòn Cậu, Công ty CP ĐT TM SIC

26/8/2021

6:30 - 16:30

Cty TNHH MTV Đầu tư và kinh doanh bất động sản Khatoco, Công ty CP Phú Hưng - Nha Trang, Tổng Công ty Khánh Việt - Công ty TNHH MTV

26/8/2021

6:30 - 16:30

Tổng Công ty Khánh Việt, Công Ty TNHH TM Phú Thọ, Cty TNHH Thương mại và sản xuất Công Thành, Cy CP In Bao bì Khatoco, Công ty TNHH Hữu cơ Kinh Bắc

26/8/2021

6:30 - 16:30

Cơ sở sản xuất Nhựa Ông Tiến, Cty TNHH Huy Quang, Trường lái xe Hồng Bàng, Công ty CP Quang Huy Bakery, Công ty TNHH XD TM DV Lam Thăng Long

26/8/2021

6:30 - 16:30

Tịnh xá Ngọc Ấn, Công ty TNHH Vĩnh Phú, CTCP Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Hoàng Long, Công ty CP Nông nghiệp sạch Hương Giang

26/8/2021

6:30 - 16:30

Công ty CP Công nghiệp công nghệ cao 3T, Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Kim Vinh, Công ty TNHH Ngọc Long, Công ty TNHH ĐT TM DL Ngọc Thiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cam Lâm

27/8/2021

7:00 - 10:30

Trạm F057 C. Thành Bắc, Trạm F058B Cam Thành Bắc, Trạm F058 C. Thành Bắc

27/8/2021

7:30 - 15:30

Trạm B024 Vĩnh Trung CAN

31/8/2021

7:00 - 10:00

Trạm C031 Triệu Hải - CAB, Trại chăn nuôi Phùng Khánh

31/8/2021

7:30 - 15:30

Trạm C031 Triệu Hải - CAB

31/8/2021

10:00 - 15:30

Trạm C031 Triệu Hải - CAB