Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/1/2023

7:30 - 11:00

Ấp Hoà Lợi, xã Mong Thọ A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

14/1/2023

8:00 - 11:00

Một phần khu phố A, một phần khu phố B

   

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

14/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 10 phường Dương Đông

14/1/2023

9:00 - 13:00

Một phần xã Gành Dầu

15/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn

16/1/2023

8:30 - 12:00

Xã Hàm Ninh; xã Bãi Thơm

16/1/2023

8:30 - 16:00

Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

14/1/2023

7:30 - 17:00

Đường Mai Thành Tâm KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Bình Thành, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

14/1/2023

8:00 - 8:30

KV từ trạm điện đến cầu Kinh 500 các tuyến đường Lưu Nhơm Sâm, Phan Văn Chương KP Vĩnh Phước 1; đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận

14/1/2023

8:00 - 12:30

Đường Quản Trọng Linh KP Vĩnh Phước 1, đoạn từ xưởng cán tol Quách Xướng đến cống Bà Bang, đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Kinh 1, kinh Lò Rèn, kinh 2 xã Tân Thuận. Toàn khu vực xã Vĩnh Thuận. Ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong. Trạm cấp nước Vĩnh Phong, các doanh nghiệp Quách Lộc, Quách Út, Nguyễn Văn Hợp, Quách Tâm, Duy Phố Vinh, Vinh Cường

14/1/2023

12:00 - 12:30

KV từ trạm điện đến cầu Kinh 500 các tuyến đường Lưu Nhơm Sâm, Phan Văn Chương KP Vĩnh Phước 1; đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận

15/1/2023

7:30 - 8:00

Đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, đường Mai Thành Tâm KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông, xã Phong Đông

15/1/2023

7:30 - 17:30

Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, đường Phạm Thành Lượng và khu vực từ cầu sắt đến Điện máy xanh đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Chanh, xã Phong Đông. Nhà máy nước đá Kiến Thành 1

15/1/2023

17:00 - 17:30

Đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, đường Mai Thành Tâm KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông, xã Phong Đông

16/1/2023

11:00 - 13:00

Công an huyện Vĩnh Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

14/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao

15/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Long Thạnh, huyện Gồng Riềng. Toàn xã Thới Quản, huyện Gò Quao

16/1/2023

8:00 - 10:10

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (khu chợ Vĩnh Hòa Hưng Bắc)

16/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tuy; Một phần xã Vĩnh Thắng; Một phần xã Vĩnh Phước A; Một phần xã Thủy Liễu; Một phần xã Định Hòa