Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

17/9/2022

7:00 - 15:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, đường Nguyễn Thái Học

17/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần kênh Năm Liêu

18/9/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ xã Lại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

16/9/2022

8:00 - 16:00

Ấp Thạnh Đông, một phần ấp Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

17/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Bình, một phần ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm; một phần ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước (KV 2 bên kinh Ông Kiểm)

17/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm; một phần ấp Trung Thành, xã Phi Thông, TP Rạch Giá (KV bến đò kinh Ngã Cái và 2 bên kinh Ngã Cái)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

16/9/2022

8:00 - 17:00

Kinh Hai Nhãn, xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

17/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thắng; xã Vĩnh Phước A; Toàn xã Thới Quản; một phần xã Long Thạnh; xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao