Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

26/12/2021

6:30 - 18:00

Đường Mạc Cửu, Khu thu nhập thấp, toàn bộ xã Phi Thông, một phần phường Vĩnh Thông

26/12/2021

7:00 - 18:00

Ấp Bãi Nhà, Thiên Tuế, Bãi Giếng, xã Lại Sơn

27/12/2021

7:00 - 18:00

Ấp Bãi Bấc, Bãi Bàng, xã Lại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/12/2021

12:30 - 17:00

Ấp Bình Lạc, xã Minh Hòa

26/12/2021

7:00 - 18:00

KP Minh Phú, thị trấn Minh Lương

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

27/12/2021

8:00 - 17:00

Khu vực Hoành Tấu, hồ treo phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

26/12/2021

7:00 - 12:00

Dọc 2 bên QL 80 & kinh Rạch Giá - Hà Tiên (đoạn từ TBA 110kV Hòn Đất đến Công ty TNHH Nam Hà); các kinh 281, kinh 283 gồm một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất; một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

26/12/2021

7:00 - 18:00

Dọc 2 bên QL 80 & kinh Rạch Giá - Hà Tiên (đoạn từ Công ty TNHH Nam Hà đến cầu Bình Giang 2); các kinh 285, kinh 286, kinh KH7, kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Tám Ngàn gồm các khu vực: xã Bình Sơn; một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Tám Ngàn, một phần ấp Mũi Tàu, một phần ấp Hợp Thành, xã Bình Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

26/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần TT Thứ 11; Xã Vân Khánh; Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

24/12/2021

8:00 - 16:30

Một phần xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

24/12/2021

8:30 - 17:00

Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

26/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần KP 2, KP 3, KP 4, KP 5, KP 8 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

27/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

25/12/2021

8:00 - 12:00

Khu vực 7000 kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

25/12/2021

13:00 - 17:00

Khu vực 1000 kinh 3, xã Vĩnh Thuận

27/12/2021

8:00 - 12:00

Rạch Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

27/12/2021

9:00 - 12:00

Kinh 195 xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

25/12/2021

7:30 - 18:00

Một phần ấp Bến Nhứt, ấp Đồng Tràm, ấp Năm Hải, xã Long Thạnh; Ấp An Khương, Minh Hưng, xã Minh Hòa

27/12/2021

8:00 - 12:00

Một phần kinh Xẻo Dầu, xã Hòa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

24/12/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

24/12/2021

8:30 - 10:00

Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

24/12/2021

11:00 - 12:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

24/12/2021

11:00 - 13:00

Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

25/12/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Điền; Một phần xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (khu vực kinh T3)