Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/8/2021

7:30 - 11:00

Ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

25/8/2021

13:00 - 17:00

Ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

26/8/2021

7:30 - 11:00

Ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

26/8/2021

7:30 - 11:00

Kinh 5 Ranh, xã Mong Thọ A

26/8/2021

13:00 - 17:00

Ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

26/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần khu vực xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

26/8/2021

9:30 - 11:00

Kinh K3, T5 xã Vĩnh phú, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

30/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố 4 phường An Thới

30/8/2021

8:30 - 10:30

Một phần khu phố 5 phường Dương Đông

30/8/2021

13:30 - 15:00

Một phần khu phố 4, một phần khu phố 8 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

26/8/2021

8:00 - 8:30

Xã Vĩnh Bình Bắc

26/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Minh, Cái Nứa, Bời Lời B, xã Bình Minh. Ấp Bời Lời A, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam. Một phần ấp Hòa Thạnh, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

26/8/2021

13:30 - 14:00

Xã Vĩnh Bình Bắc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

30/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

24/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương

25/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương

26/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bãi Chà Và, xã Dương Hòa

27/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An

30/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương