Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

30/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (KV dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ chợ Bình Sơn đến cầu vượt Tám Ngàn)

30/12/2022

10:00 - 13:00

Một phần ấp Thuận Hòa, ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (KV dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ chợ Bình Sơn đến cầu vượt Tám Ngàn)

30/12/2022

13:00 - 14:00

Một phần ấp Thuận Hòa, một phần ấp Thuận An, xã Bình Sơn (KV bờ đông kinh Vàm Rầy)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

30/12/2022

8:00 - 15:00

Đường Huỳnh Thủ; KV từ sân bóng Trần Ngọc đến cầu sắt đường Phan Văn Bảy, KP Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận