Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

5/11/2022

7:00 - 14:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh, 3/2, Chi Lăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần KP Minh An, KP Minh Phú, TT Minh Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

4/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh An 1; Một phần ấp Tân Vụ; Một phần ấp Kênh 10B. Kênh Thầy Ban; kênh Tràm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

4/11/2022

9:00 - 10:00

Công ty AC&M phường Tô Châu

4/11/2022

10:00 - 11:00

Công ty AC&M phường Tô Châu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

4/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

4/11/2022

8:00 - 11:00

Một phần KP 10, toàn bộ KP 6, 9 phường Dương Đông

4/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 6 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

5/11/2022

9:00 - 15:00

Kinh Tư, kinh Hai Hãng, kinh Một Hãng, kinh Cống Ông Cả, kinh Bà Bang thuộc ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong

5/11/2022

10:00 - 15:00

Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong; Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

6/11/2022

9:00 - 15:00

Kinh Tư, kinh Hai Hãng, kinh Một Hãng, kinh Cống Ông Cả, kinh Bà Bang thuộc ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong

6/11/2022

10:00 - 15:00

Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong; Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

4/11/2022

8:00 - 17:00

Khu vực ngã 4 Ông Dèo, xã Hòa Thuận