Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

31/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố 1 phường An Thới

31/8/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

31/8/2021

9:30 - 12:00

Trạm Nước đá Như Khoa, khu phố 4 phường An Thới

1/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần phường An Thới

1/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Cửa Cạn

1/9/2021

10:00 - 12:00

Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

1/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn

3/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

3/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần khu phố 1, một phần khu phố 2 phường Dương Đông

3/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

3/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

3/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần khu phố 7 phường Dương Đông

3/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Hàm Ninh