Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

8/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

9/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần kinh 5 Ranh, xã Mong Thọ A

9/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

10/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

10/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

8/9/2021

8:00 - 10:00

Một phần khu phố Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (khu vực cụm dân cư Sóc Sơn)

8/9/2021

13:00 - 15:00

Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực kinh Sóc)

8/9/2021

15:00 - 17:00

Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực kinh Sóc)

11/9/2021

8:00 - 13:00

Một phần ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn & Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

7/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh

7/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần khu phố 10, phường Dương Đông. Một phần ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

8/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần xã Dương Tơ và phường An Thới

8/9/2021

14:00 - 17:00

Một phần khu phố 5, phường Dương Đông

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu vực Ba Trại, xã Cửa Dương

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Búng Gội (Cây Kè), xã Cửa Dương

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

10/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Cửa Cạn

10/9/2021

13:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

8/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên

10/9/2021

8:00 - 11:00

Xã Đông Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

7/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao