Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Kon Tum

11/10/2023

8:00 - 16:30

Đội 11 Mo Ray; Đội 12 Mo Ray; Đội 21 Mo Ray

12/10/2023

8:00 - 17:00

Đội 22 Mo Ray; Đội 24 Mo Ray

12/10/2023

8:00 - 17:00

T1 Thôn 4 Ia Dal; T2 Thôn 4 Iadal; Điểm dân cư số 10; T1 Thôn Chư Hem; T2 Thôn Chư Hem; Trạm KTM064 Viettel; Biên phòng 703

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Rầy

10/10/2023

8:00 - 17:00

Trạm Kon Cheo Leo 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Tô

10/10/2023

8:00 - 17:30

TBA Đăk Mơ Ham

11/10/2023

8:00 - 17:30

TBA Đăk Tăng

12/10/2023

7:30 - 17:00

TBA Đăk No

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Hà

12/10/2023

8:00 - 16:00

Thôn 6 Đăk Hring; Thôn 7 Đăk Hring; Thôn 1 Đăk Ui

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Thầy

10/10/2023

9:00 - 10:00

Trạm Sơn An 1

10/10/2023

15:00 - 16:00

Trạm Làng Chờ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Glei

11/10/2023

8:00 - 11:00

Đăk Ung (Đăk Nhoong 2)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Plong

11/10/2023

8:00 - 16:00

TBA KDC phía bắc 2; Chợ Kon Plong; Phạm Văn Đồng 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tu Mơ Rông

11/10/2023

8:30 - 10:30

Long Hy 2