Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Kon Tum

12/5/2023

7:45 - 9:15

Hùng Phát cơ sở 2

12/5/2023

9:20 - 10:55

Trại giam

12/5/2023

13:45 - 15:15

Quyết Thắng 2

13/5/2023

7:30 - 9:00

Xay Đá Sông Hồng 2; Ngân hàng Vietin Bank

13/5/2023

9:00 - 10:30

Thi Sách 1; Gạch Ngói 7

13/5/2023

13:45 - 15:00

Đào Duy Từ 4; Hòa Bình 7A

13/5/2023

15:15 - 16:45

Plei Ro Ngol 2; Thôn 1 Đak Cấm

13/5/2023

16:00 - 17:30

HĐND tỉnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Rầy

12/5/2023

8:00 - 14:30

Kon Cheo Leo 1; Kon Cheo Leo 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Thầy

12/5/2023

8:00 - 16:00

Làng Chờ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Plong

12/5/2023

8:30 - 17:00

TBA Đắk Pét; TBA Măng Nát; TBA Đăk Nót B; Thôn 10 xã Ngọc Tem

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tu Mơ Rông

11/5/2023

9:00 - 12:00

Long Hy 2

12/5/2023

15:00 - 17:00

Long Hy 2