Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Kon Tum

12/9/2023

7:30 - 16:45

TBA Đăk Choah

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Rầy

13/9/2023

7:30 - 17:00

TBA T12 Đăk Ruồng; Thôn 9 Đăk Ruồng; Thôn 11a Đăk Ruồng; Thôn 11b Đăk Ruồng; Kon Slạc 2; T32 Tinh bột sắn; T1 Tinh bột sắn; T2 Tinh bột sắn; T3 Tinh bột sắn; T4 Tinh bột sắn; T1 Hồ chứa nước Đăk Po Kei; T2 Hồ chứa nước Đăk Po Kei

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Hà

12/9/2023

7:30 - 17:00

TBA Ngọc Réo 2

13/9/2023

7:30 - 16:30

TBA T2 Đăk Hring

14/9/2023

7:30 - 16:30

TBA T2A Đăk Mar

14/9/2023

7:30 - 17:00

TBA Kon Jong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Thầy

12/9/2023

7:30 - 8:30

TBA Tinh bột sắn Sa Bình 4

12/9/2023

8:31 - 9:00

TBA Tinh bột sắn Sa Bình 1

14/9/2023

8:00 - 16:00

TBA Làng TNLN 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Plong

12/9/2023

8:30 - 16:30

TBA Đăk Lúp; Làng Ngọc Hoàng; Nước Niêu Đăk Ring; Đăk Ring 1; Đăk Ring 2; Đăk Ring 3; Đăk Ring 4; Đăk Ring 6; Tu Thôn; Đăk Da; Đăk Ang; Đăk Bao; Đăk Bút ĐăkTiêu 2; Đăk Bút; Đăk Lai; Đăk Lóa; Trung tâm hành chính Đăk Nên; Kip La 1; Kip La 2; Kiểm lâm - Y tế; Đăk Lâng; Làng Vương - Xô Luông; Nước Sao; Đăk Ring 5; Đăk Ring 7; Xô Thác 1; Xô Thác 2; ĐăK Tiêu 2; Tu Ngú; Tu Rét; Tu Rí; BTS KTM 196 Viettel Đăk Ring; NM Thượng Nam Vao, đập Nam Vao 1; Thi công nhà máy Nam Vao 2; Khu phụ trợ TĐ Nam Vao 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tu Mơ Rông

12/9/2023

8:00 - 17:00

TBA Đăk Tờ Kan 4