Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Kon Tum

15/10/2023

7:30 - 17:45

Thôn 2A Iadom; Ia Mung

16/10/2023

7:30 - 17:45

Ia Mung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Tô

14/10/2023

8:00 - 13:00

TBA Đăk Chờ; Đăk No; Đăk Nu; Đăk Tăng; Đăk Tông; Kon Pring; Ngọc Tụ 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Hà

14/10/2023

8:00 - 16:00

Thôn 3 Đăk Psi; Thôn 3B Đăk Psi; Thôn 7 Đăk Psi; Thôn 8 Đăk Psi; Thôn 9 Đăk Psi; Thôn 9 Đăk Psi (Thôn Buôn); Đăk Psi 2; UB Đăk Psi; Đập Đăk Trưa 1; Tự dùng thủy điện Đăk Trưa; Tự dùng thủy điện Đăk Trưa 1; Công ty CP khai thác khoáng sản SHB Hà Nội; Thủy điện Đức Nhân Đăk Psi

16/10/2023

8:00 - 16:00

Thôn 3, 4, 5 Đăk Ui; Thôn 2 Đăk Ui; Thôn 6 Đăk Ui; Thôn 3 Đăk Ui (Thôn Buôn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Plong

16/10/2023

8:00 - 16:00

Trạm Kon Cheng; Thôn Kon Năng; Măng Cành 1; Măng Cành 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tu Mơ Rông

14/10/2023

8:00 - 13:00

TBA Mô Za; Ba Tu 1; Đăk King II; Đăk Linh; Đăk Prế; Đăk Văn 1-2; Đăk Văn 1-1; Đăk Văn 3; Long Láy 2; Long Láy 3; Lộc Bông; Ngọc Đo; Ngọc Lây 2; Ngọc Lây 3; Tam Rin; Tu Mơ Rông 5; Làng Long Tro 1; Làng Long Tro 2; Văn Xuôi 1; Văn Xuôi 3; Ngọc Yêu 2; Ngọc Yêu 3; Đăk King 1A; Đồng Tâm; Ngọc Lây 1; Tam Rim 2; Tân Ba 2; Tân Ba; Tái định cư Tu Thó; Tê Xăng 1; Tê Xăng 2; Tu Thó 2; Tu Thó; Văn Xuôi 2; Đập Chính; TĐ Đăk Psi 2; Xưởng cưa Ngọc Linh; Khu phụ trợ 2; Khu phụ trợ 3; Nhà máy (Ngọc Yêu); NMTĐ Đăk Lây; T2 Đăk Psi 2B; T1 Đăk Psi 2B; T3 Đăk Psi 2B; XĐ NMTĐ Đăk Lây

14/10/2023

13:00 - 16:00

Đăk Neang; Tu Mơ Rông 2; Văn Xăng; Tu Cap; Tu Mơ Rông 1; Tu Mơ Rông 3; TDC Tu Mơ Rông