Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Kon Tum

20/9/2023

7:30 - 10:30

TBA Ba Đình 1

20/9/2023

10:40 - 14:00

TBA Tà Rộp

21/9/2023

8:00 - 14:30

TBA Hòa Bình 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Rầy

20/9/2023

7:30 - 17:00

Xí nghiệp 1.5

22/9/2023

7:30 - 17:00

Kon Du; Làng Kon Du; Đài PT-TH Kon Rẫy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Tô

20/9/2023

8:00 - 13:00

Khoi 2 - Xom Huu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đăk Hà

20/9/2023

8:00 - 16:00

TBA Ngọc Réo 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Thầy

20/9/2023

8:30 - 9:30

Nguyễn Văn Lộc

20/9/2023

9:30 - 11:00

TBA Đăk Do; Đăk Wớt; Kà Bày Hơ Moong; Kơ Tu; Thôn 5 Kroong

20/9/2023

10:00 - 11:30

BQL vườn QG

20/9/2023

14:00 - 14:45

Cao su Vạn Thành

20/9/2023

15:00 - 17:00

An Phú Thịnh 3

22/9/2023

8:00 - 16:00

TBA CD Đak Sia; Hòa Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kon Plong

21/9/2023

7:30 - 16:30

TBA Cây xăng; TBA KDC phía bắc; Trạm dạy nghề Măng Đen

22/9/2023

8:00 - 13:30

TBA KDC phía bắc 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tu Mơ Rông

21/9/2023

8:00 - 11:00

TBA Măng Ri 5

21/9/2023

13:00 - 15:00

TBA Tu Mơ Rông 1

22/9/2023

9:00 - 14:00

Đăk Linh; Đăk Văn 1-2; Đăk Văn 1-1; Đăk Văn 3