Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

16/01/2022

8:00 - 17:00

Toàn bộ khách hàng khu vực Đại Lào, KCN Lộc sơn

16/01/2022

8:00 - 17:00

Toàn bộ khách hàng khu vực Lộc Nga, Tân Lạc, một phần Lộc An

16/01/2022

8:00 - 17:00

Toàn bộ khách hàng khu vực phường 1, 2, Blao, Lộc Sơn, Đamri, Đại Lào, Lộc Tiến, Lộc Châu

17/01/2022

8:00 - 11:00

Công ty Lâm nghiệp

18/01/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030220480 - 472/160/39 Đồi Tiền Phong; 030220481 - 472/160/38/13 Đambri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

16/01/2022

9:00 - 10:30

Thôn 3 xã Đạ Ròn; Thôn Cầu Sắt, thôn Kambute, thôn Đa Hoa, thôn Boockabang thuộc xã Tu Tra

17/01/2022

8:00 - 15:00

Đường dây hạ áp thuộc TBA Quảng Lập 13: Một phần thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập

18/01/2022

7:30 - 10:00

Đường dây hạ áp thuộc TBA Kinh Tế Mới 5A: Một phần thôn Kinh Tế Mới, xã Tu Tra

18/01/2022

10:30 - 14:30

Đường dây hạ áp thuộc TBA Lạc Thạnh 2 Tu Tra:; Một phần thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

17/01/2022

8:00 - 14:00

Các xã dọc Quốc lộ 28 (từ TT Di Linh đến Đinh Trang Thượng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

17/01/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ xã Đạ Đờn - Phú Sơn

17/01/2022

8:30 - 14:30

Tổ dân phố Ba Cảng, Hòa Lạc, Ba Cảng, BNông Rết, Văn Hà thuộc thị trấn Đinh Văn

18/01/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ xã Tân Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

17/01/2022

8:30 - 16:00

Thôn Hương Thủy, Hương Thanh, Phú Bình, xã Đạ Lây

18/01/2022

8:30 - 16:30

Một phần thôn 2, 3 xã An Nhơn