Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

19/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 7, thôn 9 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm