Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

1/9/2021

9:00 - 10:00

Mã trạm-tên trạm: 030220299 - 472/123/28/10/1 Chi cục thuế. Mã trạm-tên trạm: 030220578 - 472/237/9 Trần Ngọc Tuyển. Mã trạm-tên trạm: 030220676 - 472/290/47/68A/32 Đỗ Ngọc Mai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

1/9/2021

8:00 - 14:00

Trạm Tam Bố vị trí trụ 478/283A/16

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

1/9/2021

8:30 - 11:00

Một phần TDP 3B TT Đạ Tẻh

1/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần thôn 4 xã Triệu Hải