Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

27/2/2023

8:00 - 15:00

Hoa Hồng, Quảng Thừa, nhánh phải Hồ Tuyền Lâm

28/2/2023

8:00 - 15:00

Trần Quang Diệu, Hùng Vương, Trần Thái Tông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

28/2/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Fi Nôm, toàn bộ thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

28/2/2023

8:00 - 10:00

Đường Mới Ngoài, Lâm Tuyền thuộc thị trấn D’ran

28/2/2023

10:30 - 13:30

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

28/2/2023

9:00 - 15:00

Khu vực trung tâm y tế huyện Đam Rông (thôn 1 xã Rô Men)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

28/2/2023

8:00 - 11:30

Một phần TDP 3, 8 TT Cát Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

28/2/2023

8:00 - 15:00

Xã Đa Sar; Đa Nhim; Đa Chais, huyện Lạc Dương