Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

11/9/2023

8:30 - 11:30

Một phần thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm

11/9/2023

13:30 - 16:30

Một phần thôn Châu Sơn, Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân

12/9/2023

8:30 - 13:30

Khu vực trung tâm xã Ka Đô, một phần thôn Nam Hiệp 2, xã Ka Đô; Thôn Hamasing, thị trấn D’ran

13/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra

13/9/2023

10:00 - 17:00

Một phần thôn Kam Boutte, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

11/9/2023

8:00 - 14:00

Nhánh rẽ trung hạ thế 471/266/197 xã Hòa Nam; Nhánh rẽ trung hạ thế 471/266/146 xã Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

11/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Chi Rông, xã Phú Hội; một phần tổ 2, 3, 4, 14 thị trấn Liên Nghĩa; một phần thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh

11/9/2023

8:30 - 14:30

Cty Ladophar; Cty Nông sản 2B; Vinh Dự; TBA Minh Việt Lợi

12/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phú Trung, thôn Chi Rông, xã Phú Hội

13/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 10, 14, 29, 30, 31, 32 thị trấn Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

11/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Đông La 1, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm

12/9/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn 4, 5, 8, 10 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm; một phần tổ 20 phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc

13/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn 6, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

13/9/2023

9:20 - 16:00

Khu vực bãi tự do tuyến 471 Đà Lạt 2 xã Đa Sar, huyện Lạc Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

12/9/2023

9:00 - 15:00

Thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng