Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

17/5/2023

8:30 - 14:00

Khe Sanh, Mimoza, Prenn, Hoa Đỗ Quyên, Sacom Tuyền Lâm

18/5/2023

8:30 - 14:00

Khe Sanh, Mimoza, Prenn, Hoa Đỗ Quyên, Sacom Tuyền Lâm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

17/5/2023

8:00 - 14:00

Trạm NMN N13; Trạm NMN G7

18/5/2023

8:00 - 14:00

KV Phạm Văn

19/5/2023

8:00 - 14:00

Xã Hòa Ninh; Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

17/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Phú, xã Ninh Gia

18/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn An Hiệp, thôn An Ninh, xã Liên Hiệp; Một phần thôn Thái Sơn, xã N’Thol Hạ; Một phần thôn K’Long, xã Hiệp An

19/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 17 thị trấn Liên Nghĩa; Một phần thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh, thôn Phú Tân, xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

18/5/2023

8:20 - 9:30

TDP 1B, 1C, 1A thị trấn Đạ Tẻh

18/5/2023

9:45 - 10:30

TDP 4D thị trấn Đạ Tẻh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

17/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần TDP 12, 13, 14 TT Cát Tiên; thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

18/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Trung Hưng, xã Gia Viễn

19/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Tiến Thắng, xã Gia Viễn; Toàn bộ xã Tiên Hoàng; Đồng Nai Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

18/5/2023

8:30 - 13:00

KV Đăng Ga Rít 2, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương

19/5/2023

8:30 - 14:00

Thôn Đa Bla, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương

19/5/2023

8:30 - 15:00

Thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

17/5/2023

8:30 - 11:30

Xã Đạ Rsal; xã Đạm Mrông; xã Đạ Tông; xã Đạ Long; xã Liêng Srônh; xã Rô Men