Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

30/8/2022

9:00 - 11:00

Mã trạm - tên trạm: 030240036 - 474/105/19 Thiện Phương; 030240093 - 474/105/33/13 Trà Xanh Vina

30/8/2022

9:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240525 - 474/242A/11/43/1 Bùi Ngọc Thảo; 030280147 - 478/101/3A/5 Lê Uyên Phương

31/8/2022

9:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240474 - 474/213/3A/1 Cty Wzio

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

30/8/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Liên Đầm (từ dốc số 9 đến giáp xã Đinh Trang Hòa); Toàn bộ các xã Đinh Trang Hòa; Hòa Trung; Hòa Bắc; Hòa Ninh; Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà 

30/8/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Tân Thanh; Hoài Đức; Liên Hà; Đan Phượn; một phần xã Tân Hà

31/8/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Phi Tô; Nam Hà; Mê Linh; Đông Thanh; Gia Lâm; thị trấn Nam Ban

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên 

30/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Bù Sa, Bi Nao, xã Đồng Nai Thượng

31/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Phước Sơn, Vĩnh Ninh, thôn 3, 4 xã Phước Cát 2