Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

29/4/2022

8:00 - 14:00

Toàn bộ nhánh rẽ vào hướng thôn B’Đơ, xã Lộc An

29/4/2022

14:02 - 16:00

Mã trạm - tên trạm: 030260064 - 476/49/8/4/25/1 Cty CP Năng Lượng Xanh; 030260066 - 476/49/8/4/22A/3 Cty Năng Lượng Xanh Thuận Nhân; 030260362 - 476/165/3 DNTN Phương Nam; 030280211 - 478/101/140/16/1 Thủy điện Tân Lộc

29/4/2022

15:00 - 16:00

Mã trạm - tên trạm: 030200026 - 480/8/9A/5 Cty Vĩnh Thịnh Khang; 030200033 - 480/6/13/4/1 Cty Resun VN; 030200032 - 480/6/13/1A/1 Cty CP Vina Solar; 030200024 - 480/6/13/3A/1 Cty CP Jinca VN

2/5/2022

9:00 - 11:00

Mã trạm - tên trạm: 030200026 - 480/8/9A/5 Cty Vĩnh Thịnh Khang; 030200033 - 480/6/13/4/1 Cty Resun VN; 030200032 - 480/6/13/1A/1 Cty CP Vina Solar; 030200024 - 480/6/13/3A/1 Cty CP Jinca VN; 030260064 - 476/49/8/4/25/1 Cty CP Năng Lượng Xanh; 030260066 - 476/49/8/4/22A/3 Cty Năng Lượng Xanh Thuận Nhân; 030260362 - 476/165/3 DNTN Phương Nam; 030280211 - 478/101/140/16/1 Tân Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

29/4/2022

8:30 - 15:30

Thôn 1, 2 xã Đạ Kho; toàn bộ khu vực xã Triệu Hải, Đạ Pal

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

29/4/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Gia Viễn; Tiên Hoàng; Đồng Nai Thượng