Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

3/1/2023

11:00 - 14:00

Thôn Xuân Thượng thuộc xã Lạc Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

3/1/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân An, thôn Định An thuộc xã Hiệp An