Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

15/9/2023

8:00 - 17:00

Công ty TNHH Apollo, một phần thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra

15/9/2023

8:30 - 15:00

Một phần thôn 3 xã Đạ Ròn

16/9/2023

8:00 - 17:00

Đồi năng lượng mặt trời thôn Lạc Trường, một phần thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

15/9/2023

8:30 - 14:30

KV từ UBND huyện Đức Trọng dọc QL 20 đến KV UBND xã Ninh Gia (gồm toàn bộ xã Ninh Gia; xã Đà Loan; xã Tà Hine; xã Ninh Loan; xã Tà Năng; xã Đa Quyn; một phần thôn R’Chai 1, thôn R’Chai 2, thôn R’Chai 3, thôn Phú Tân, thôn Phú An, thôn Phú Bình, xã Phú Hội; tổ 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 TT Liên Nghĩa)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

15/9/2023

10:10 - 11:30

Một phần thôn Sơn Hải, xã Phước Cát 1

15/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần TDP 7 TT Phước Cát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

17/9/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn 4, 5, 8, 10 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Một phần tổ 20 phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc