Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

4/8/2022

9:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220365 - 472/137/19/7 Hoàng Hoa Thám; 030240130 - 474/137/5 Thánh Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

3/8/2022

8:00 - 16:30

Xã Đạ Ròn và các công ty có trên địa bàn xã; Thôn Cầu Sắt, Đa Hoa, Kamboutte, Bookapang, một phần thôn Lạc Trường, thôn Nghĩa Lập 3

4/8/2022

8:30 - 16:30

Khu vực cây số 13

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

4/8/2022

7:30 - 15:00

Các xã phía nam và một phần thị trấn

4/8/2022

8:00 - 14:00

Trạm UBND xã Gia Bắc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

2/8/2022

8:30 - 14:30

Một phần các thôn Tân Đà, Tân Lập thuộc xã Tân Hội; Toàn bộ xã Bình Thạnh

3/8/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn P’Ré thuộc xã Phú Hội; tổ 23, tổ 24 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

4/8/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn R’Chai thuộc xã Phú Hội; tổ 2, 3, 4, 6 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

2/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Gia Viễn; Tiên Hoàng; Đồng Nai Thượng

3/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

3/8/2022

13:00 - 15:00

Một phần TDP 2, TT Phước Cát

4/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần TDP 15, TT Cát Tiên