Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

7/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng

8/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần Lộc Châu

9/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần Lộc Châu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

8/6/2022

8:00 - 14:00

Trạm Hàng Làng 1 vị trí trụ 473/28/68

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

8/6/2022

8:30 - 14:20

Một phần thôn Hà Phú, xã Quốc Oai