Điện lực Đà Lạt

10/8/2021

7:00 - 16:00

Đa Thiện, Học Viện lục quân

 Điện lực Bảo Lộc

5/8/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030280102 - 478/54/8 Võ Trường Toản

6/8/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030220320 - 472/123/36 Bauxit

10/8/2021

8:00 - 14:00

 Mã trạm-tên trạm: 030240380 - 474/186/21 Đạ Nghịch

10/8/2021

9:00 - 10:30

 Mã trạm-tên trạm: 030220670 - 18/39/5 Trà Sung Viên

10/8/2021

9:00 - 10:30

 Mã trạm-tên trạm: 030220672 - Trạm 472/290/18/12A/6 Công ty TNHH DV Thu Hằng

Điện lực Di Linh

6/8/2021

8:00 - 14:00

 Trạm Hòa Trung 9

Điện lực Đức Trọng

6/8/2021

8:30 - 14:30

 Một phần khu vực các thôn An Hiệp 1, thôn An Hiệp 2, thôn An Bình thuộc xã Liên Hiệp

Điện lực Lâm Hà

5/8/2021

8:30 - 14:30

 Toàn bộ các xã Nam Hà, Phi Tô, Gia Lâm, Mê Linh, Đông Thanh và thị trấn Nam Ban

Điện lực Đạ Tẻh

4/8/2021

8:30 - 11:30

 Một phần TDP 1A, 1B, 4A, 6B thị trấn Đạ Tẻh

4/8/2021

13:30 - 16:30

 Một phần TDP 6B, 8A thị trấn Đạ Tẻh

5/8/2021

8:30 - 14:30

 TDP 3B, TDP 7 thị trấn Đạ Tẻh

10/8/2021

8:00 - 14:00

 Một phần thôn 1 xã Triệu Hải