Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

9/8/2022

8:00 - 13:00

3 tháng 4, Đặng Thái Thân, Trại Hầm

10/8/2022

8:00 - 15:00

Prenn, Mimoza, Sacom Tuyền Lâm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

9/8/2022

7:30 - 15:00

Các xã phía nam từ TT Di Linh đến Hòa Nam

11/8/2022

7:30 - 15:00

Các xã dọc QL 28 đoạn từ xã Tân Châu đến Đinh Trang Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

11/8/2022

9:00 - 10:00

Toàn bộ thôn 7 xã Mỹ Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

9/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm    

10/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần thôn 10 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

10/8/2022

8:00 - 14:00

Xã Lộc Bảo; Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm