Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

8/9/2021

8:00 - 16:00

Mã trạm-tên trạm: 030240188 - 474/146/10/5 Lộc Tiến

8/9/2021

9:00 - 13:00

Mã trạm-tên trạm: 030220293 - 472/123/25/10/2 Trung tâm NN

9/9/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030200400 - 478/6/85/42 Lộc Thành

9/9/2021

9:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 480/6/13/15 Lộc Sơn - Mã trạm-tên trạm: 030200135 - 480/6/38/9 Đèn đường KCN - Mã trạm-tên trạm: 030200180 - 478/6/85/A5 BĐ Lộc Thành

9/9/2021

13:00 - 15:00

Mã trạm-tên trạm: 030200217 - 478/6/85/20/39/1 Viettel LĐ - Mã trạm-tên trạm: 030200265 - 478/6/113/11/10/9 BTS VT Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030200309 - 478/6/115/1 Chùa Văn Thù

10/9/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240707 - 474/283 Đại Lào

10/9/2021

9:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 030220750 - 345/1 Võ Văn Tâm - Mã trạm-tên trạm: 030220751 - 472/349A/3 Võ Thị Nhị - Mã trạm-tên trạm: 030220753 - 349B/1 BTS-VNPT Đambri

10/9/2021

13:00 - 15:00

Mã trạm-tên trạm: 030220752 - 351/1 Tịnh xá Ngọc Bảo - Mã trạm-tên trạm: 030220640 - 290/18/2/1 BC Đambri - Mã trạm-tên trạm: 030220662 - 290/47/47/4 Trần Thị Bạch Nhung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

8/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 25, tổ 26 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

9/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh

10/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 23, tổ 24 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

8/9/2021

8:30 - 15:30

Một phần thôn 3 xã Đạ Tồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

10/9/2021

8:30 - 11:30

Thôn Xuân Thành, Xuân Châu, Xuân Thượng, Bình Hòa, xã Đạ Pal