Ngày

Giờ

Điện lực Cần Giuộc

23/8/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lâm

23/8/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Phước Lâm

24/8/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

24/8/2021

13:00 - 16:00

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

25/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Đông Thạnh

26/8/2021

8:00 - 9:30

Một phần xã Phước Lý

26/8/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Phước Lý

26/8/2021

13:00 - 14:30

Một phần xã Phước Lý

26/8/2021

15:00 - 16:30

Một phần xã Long Thượng

27/8/2021

8:00 - 9:30

Một phần xã Tân Tập

27/8/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Long Hậu

27/8/2021

10:00 - 11:30

Một phần xã Tân Tập

27/8/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Tân Tập

28/8/2021

8:00 - 9:00

Một phần xã Long Phụng. Một phần thị trấn Cần Giuộc

28/8/2021

9:20 - 10:20

Một phần xã Mỹ Lộc

28/8/2021

9:30 - 10:30

Một phần xã Đông Thạnh

28/8/2021

10:30 - 11:30

Một phần xã Long An

28/8/2021

11:00 - 12:00

Một phần xã Tân Tập

28/8/2021

13:00 - 14:00

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

28/8/2021

13:00 - 16:30

Một phần xã Long An

28/8/2021

14:30 - 15:30

Một phần xã Phước Vĩnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộc Hóa

24/8/2021

7:30 - 12:00

Một phần khu phố 3, phường 3, thị xã Kiến Tường

28/8/2021

7:30 - 11:30

Một phần khu phố 1, phường 3, thị xã Kiến Tường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Thạnh

25/8/2021

8:00 - 11:30

Trạm CDC Hòa Thạnh 1, ấp Hòa Thạnh, xã Tân Hòa

25/8/2021

13:00 - 16:30

Trạm Kinh 2000 Tân Bình, ấp Cà Nhíp, xã Tân Bình

28/8/2021

8:00 - 15:30

Kinh Ba Tri - ấp 4, 6 xã Nhơn Hòa Lập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Trụ

24/8/2021

7:30 - 8:00

Lau gạo Hải

24/8/2021

8:15 - 8:45

Một phần ấp Tân Hòa, xã Đức Tân

24/8/2021

9:00 - 9:30

Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây

24/8/2021

9:45 - 10:15

Một phần ấp 2 xã Tân Phước Tây

24/8/2021

10:30 - 11:00

Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây

24/8/2021

13:00 - 13:30

Một phần ấp Nhựt Hòa, xã Nhựt Ninh

24/8/2021

13:45 - 14:15

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

24/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

24/8/2021

15:15 - 16:00

Một phần ấp Nhựt Long, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

7:30 - 8:00

Một phần khu phố Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ

27/8/2021

8:15 - 8:45

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

27/8/2021

9:00 - 9:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Đức Tân

27/8/2021

9:45 - 10:15

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

10:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

13:00 - 13:30

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

13:45 - 14:15

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

14:30 - 15:00

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

15:15 - 15:45

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Nhựt Ninh

27/8/2021

16:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Hưng

26/8/2021

8:30 - 9:10

Trạm T5A/1 Vũ Tuấn

26/8/2021

9:30 - 10:30

Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình

28/8/2021

7:30 - 15:30

Cắt 01 LBFCO Nr Gò Ông Lẹt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Trị 1 & 2, xã Thuận Mỹ