Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

09/01/2022

7:30 - 12:00

Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải

10/01/2022

7:00 - 17:30

Thôn Mỹ Hiệp, Nha Húi, xã Mỹ Sơn; xã Phước Trung; Thôn Suối Le, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc

10/01/2022

7:30 - 18:00

Một phần các thôn Đắc Nhơn 1, Đắc Nhơn 3, Nha Hố 1; các thôn Láng Ngựa, Lương Cang 1, Lương Cang 2, xã Nhơn

10/01/2022

7:45 - 17:00

Một phần thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn. Trung Đoàn 937

11/01/2022

7:30 - 12:00

Thôn An Xuân, An Nhơn, xã Xuân Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

09/01/2022

7:35 - 14:00

Một phần thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn; thôn Lương Giang Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

11/01/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Phước An, xã Phước Vinh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

10/01/2022

8:00 - 11:00

Một phần thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná

11/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, xã Phước Nam