Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

16/1/2023

7:45 - 17:30

Một phần KP 5 phường Mỹ Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

16/1/2023

8:05 - 12:30

Một phần thôn Tân Định, xã Hòa Sơn; thôn Gia Hoa, xã Ma Nới

18/1/2023

10:15 - 11:30

Một phần thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

17/1/2023

8:00 - 13:00

Một phần thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải

17/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

18/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần thôn Phước Lập, xã Phước Nam

18/1/2023

8:15 - 15:00

Một phần thôn Phước Lập, xã Phước Nam