Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

21/11/2022

7:30 - 17:00

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận

21/11/2022

8:00 - 17:00

Trung đoàn 937

22/11/2022

7:45 - 17:30

Một phần thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải; Thôn Công Thành, Thành Ý, Tân Sơn, xã Thành Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

22/11/2022

7:45 - 9:20

Một phần KP 6, 10 phường Văn Hải

22/11/2022

9:00 - 11:00

Một phần KP 11 phường Đông Hải

22/11/2022

9:30 - 11:45

Một phần KP Khánh Sơn 2, thị trấn Khánh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

22/11/2022

13:45 - 16:30

Một phần KP 7 thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

20/11/2022

10:00 - 12:00

Một phần thôn Hữu Đức, Thành Đức; thôn Tân Đức, xã Phước Hữu