Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

19/11/2021

7:30 - 14:30

Một phần khu phố 4 phường Phủ Hà; Một phần khu phố 5 phường Thanh Sơn

22/11/2021

7:15 - 7:45

Một phần thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn

22/11/2021

7:15 - 17:00

Một phần thôn Đắc Nhơn 2; thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn; một phần thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung

22/11/2021

7:30 - 17:30

Mặt tây đường Lê Duẩn: Khu vực từ ngã năm Phủ Hà đến hẻm số 130 khu phố 10 phường Phước Mỹ

22/11/2021

16:30 - 17:30

Một phần thôn Đắc Nhơn 1, xã Nhơn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

19/11/2021

7:45 - 10:00

Một phần các khu phố 5, 9, 10 phường Đông Hải

19/11/2021

7:45 - 17:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

22/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 6, 10 phường Văn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

23/11/2021

7:30 - 8:40

Một phần khu phố 8, thị trấn Tân Sơn

23/11/2021

7:35 - 13:00

Một phần khu phố 8, khu phố 4, thị trấn Tân Sơn; Một phần thôn La Vang, thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn

23/11/2021

7:35 - 17:30

Một phần khu phố 4, thị trấn Tân Sơn

23/11/2021

8:45 - 9:45

Một phần khu phố 8, thị trấn Tân Sơn

23/11/2021

10:00 - 11:30

Đội 14, thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn

23/11/2021

13:45 - 16:00

Một phần thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

22/11/2021

7:30 - 17:30

Thôn Phú Thọ, phường Đông Hải; Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

23/11/2021

7:30 - 8:45

Một phần thôn An Thạnh 1, xã An Hải

23/11/2021

9:00 - 10:45

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

23/11/2021

11:00 - 12:30

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

23/11/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

23/11/2021

15:15 - 17:00

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

19/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh

23/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần thôn Nho Lâm, xã Phước Nam