Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

25/9/2022

7:30 - 13:00

KP 1, 2, 3 phường Phủ Hà; một phần KP 1 phường Kinh Dinh; một phần KP 1 phường Đạo Long; phường Mỹ Hương

25/9/2022

8:00 - 9:30

Đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

26/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

26/9/2022

6:00 - 7:30

Một phần thôn Hòa Thạnh, xã An Hải

26/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thái Giao, xã Phước Thái

26/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thái Giao, xã Phước Thái

26/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Thái Hòa, xã Phước Thái; Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

26/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái

26/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Như Bình, xã Phước Thái; Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

27/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận; Một phần KP 1 phường Bảo An

27/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận; Một phần KP 1 phường Bảo An; Một phần thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn

27/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận; Một phần thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

27/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận; Một phần thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

27/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận; Một phần thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

27/9/2022

8:30 - 10:30

Công ty TNHH SX CB TM VLXD Trường Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

27/9/2022

8:30 - 9:30

Công ty TNHH Mầm Nắng

27/9/2022

9:45 - 10:30

Công ty CP đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản Ninh Thuận

27/9/2022

10:45 - 11:30

Khách hàng Phan Thủy

27/9/2022

13:45 - 15:00

Khách hàng Lương Văn Vinh

27/9/2022

15:15 - 16:15

Khách hàng Nguyễn Thị Phước