Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

22/9/2022

7:30 - 11:30

Khách hàng Trần Đình Cang

22/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 3, 5 phường Phước Mỹ

25/9/2022

7:30 - 13:00

KP 1, 2, 3 phường Phủ Hà; một phần KP 1 phường Kinh Dinh; một phần KP 1 phường Đạo Long; phường Mỹ Hương

25/9/2022

8:00 - 9:30

Đường Nguyễn Trãi, phường Kinh Dinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

26/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

21/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần KP 1 thị trấn Phước Dân; Một phần thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu

21/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu; Một phần thôn Mông Nhuận, xã Phước Hữu

21/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Thành Đức, xã Phước Hữu; Một phần thôn Chất Thường, xã Phước Hậu

21/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Chất Thường, xã Phước Hậu; Một phần thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu

21/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu; Một phần thôn Hoài Trung, Xã Phước Thái

22/9/2022

8:00 - 9:20

KP 13 thị trấn Phước Dân; Một phần thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn

22/9/2022

9:30 - 10:40

KP 13 thị trấn Phước Dân; Một phần thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn

22/9/2022

10:45 - 12:00

KP 4, 11 thị trấn Phước Dân; Một phần thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn

22/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận; Một phần thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn

22/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn; Một phần thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận

23/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

23/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thành Tín, xã Phước Hải

23/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thành Tín, xã Phước Hải

23/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần KP 6 phường Đạo Long; Một phần thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận

23/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận

26/9/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thái Giao, xã Phước Thái

26/9/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Thái Giao, xã Phước Thái

26/9/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Thái Hòa, xã Phước Thái; Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

26/9/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái

26/9/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Như Bình, xã Phước Thái; Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

21/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Suối Vang, Hiệp Kiết; thôn Kà Rôm, xã Công Hải; xã Phước Chiến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

21/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh

21/9/2022

8:00 - 17:00

Khách hàng Nguyễn Văn Thứ, Lê Văn Răng

21/9/2022

8:30 - 9:20

Công ty TNHH điện mặt trời Thuận Nam 19

21/9/2022

9:30 - 10:20

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thuận Nam

21/9/2022

10:30 - 11:20

Khách hàng Hoàng Văn Chuyền

21/9/2022

13:30 - 14:20

Khách hàng Lê Non

21/9/2022

14:30 - 15:20

Khách hàng Võ Văn Vũ

21/9/2022

15:30 - 16:20

Khách hàng Trịnh Thị Ngang

23/9/2022

7:30 - 11:30

Khách hàng Kiều Thanh Suất; Châu Văn Nghĩa; Công ty CP ĐTXD TM và DV Trường Thịnh Phát; Kiều Ngọc Lưu; Từ Công Dũng; Đổng Văn Hưởng; Hán Thị Thu Vốn

23/9/2022

8:30 - 11:30

Công ty công nghệ mới Thuận Nam, Công ty công nghệ Phước Lập, Công ty Thiên Phú Ninh Thuận

23/9/2022

13:30 - 17:00

Khách hàng Kiều Thanh Suất; Châu Văn Nghĩa; Công ty CP ĐTXD TM và DV Trường Thịnh Phát; Kiều Ngọc Lưu; Từ Công Dũng; Đổng Văn Hưởng; Hán Thị Thu Vốn

23/9/2022

13:45 - 16:45

Công ty thương mại tổng hợp Cas, Công ty giải pháp điều khiển - tự động hóa, Công ty thương mại kỹ thuật Sao Việt