Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

29/10/2021

7:30 - 17:00

Thôn Mỹ Hiệp, Nha Húi, xã Mỹ Sơn. Thôn Suối Le, xã Phước Kháng. Xã Phước Trung

29/10/2021

7:45 - 18:00

Một phần thôn Đắc Nhơn 1, Nha Hố 1; Các thôn Láng Ngựa, Lương Cang 1, Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn

2/11/2021

7:30 - 8:00

Một phần thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn

2/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần thôn Phú Thạnh, Phú Thủy, xã Mỹ Sơn

2/10/2021

17:00 - 17:45

Một phần thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

31/10/2021

7:30 - 17:30

Khu phố 3, 4, 5, 6; một phần các khu phố 1, 2 phường Mỹ Bình

1/11/2021

7:30 - 17:15

Khu phố 11 phường Đông Hải. Một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải. Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

2/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần khu phố 1, 4 phường Mỹ Hải

2/11/2021

7:45 - 11:30

Công ty TNHH MTV Muối Ngọc Mai

2/11/2021

7:45 - 17:15

Xí nghiệp Muối Tri Hải - CN Công ty CP Muối Ninh Thuận

2/11/2021

13:45 - 17:00

Khách hàng Ngô Văn Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

30/10/2021

7:30 - 15:30

Cty Thuận Thảo; Cty Cây Xanh SaVan; Cty Hồng Đức - NT

30/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 1 phường Bảo An. Một phần thôn Phú Nhuận, Hiệp Hòa, xã Phước Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

27/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh

28/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần các thôn Lạc Tân 1, Lạc Tân 2, Lạc Tân 3, xã Phước Diêm