Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

29/4/2022

7:45 - 17:00

Một phần khu phố 5, phường Mỹ Hải; một phần khu phố 1, phường Mỹ Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

29/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần thôn Tri Thuỷ 2, xã Tri Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

29/4/2022

7:30 - 17:30

Một phần thôn Lạc Tân 1, 2, 3, xã Phước Diêm