Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

29/12/2021

6:30 - 7:00

Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ ngã 4 đường 16 tháng 4 đến ngã 5 Tấn Tài. Các khu phố 1, 4, 5, 7 phường Tấn Tài

29/12/2021

7:30 - 12:00

Các khu phố 1, 2, 3, 7 phường Kinh Dinh; khu phố 1, 2 phường Tấn Tài; một phần khu phố 7 phường Mỹ Hương; một phần khu phố 1, khu phố 2, 3 phường Đạo Long

29/12/2021

7:30 - 17:00

Đường Nguyễn Thượng Hiền, khu phố 3 phường Tấn Tài

29/12/2021

17:00 - 17:30

Đường Ngô Gia Tự: Khu vực từ ngã 4 đường 16 tháng 4 đến ngã 5 Tấn Tài. Các khu phố 1, 4, 5, 7 phường Tấn Tài

30/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 7 phường Bảo An; một phần khu phố 1 phường Phước Mỹ; một phần thôn Công Thành, xã Thành Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

29/12/2021

7:00 - 17:30

Một phần khu phố 4, 5 phường Mỹ Hải; một phần khu phố 1 phường Mỹ Đông; một phần các khu phố 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10; khu phố 1 phường Đông Hải

29/12/2021

7:45 - 8:15

Một phần khu phố Khánh Sơn 2, khu phố Khánh Sơn 1

29/12/2021

7:45 - 16:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải; một phần khu phố Khánh Sơn 2, các khu phố Khánh Giang, Khánh Chử 1, Khánh Chử 2, thị trấn Khánh Hải

29/12/2021

15:30 - 16:00

Một phần khu phố Khánh Sơn 2, khu phố Khánh Sơn 1

30/12/2021

7:00 - 17:30

Một phần thôn Mỹ Tường 2, thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải; Xã Thanh Hải; Vĩnh Hải

30/12/2021

7:45 - 16:30

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải; một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

30/12/2021

7:55 - 16:00

Một phần thôn Tà Lú 4, xã Phước Đại

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

29/12/2021

7:30 - 18:00

Một phần khu phố 6 phường Đạo Long

30/12/2021

7:30 - 18:00

Một phần khu phố 6 phường Đạo Long; thôn Long Bình 1, Long Bình 2, xã An Hải; Xã Phước Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

29/12/2021

8:00 - 9:30

Một phần thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

29/12/2021

9:30 - 12:00

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trí Dũng và Nguyễn Quốc Triều

29/12/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

29/12/2021

15:00 - 17:00

Một phần thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải

30/12/2021

8:00 - 9:30

Công ty CP rau câu Sơn Hải, Quán cơm Phương Nam

30/12/2021

9:30 - 12:00

Một phần thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải

30/12/2021

13:30 - 15:00

Một phần thôn Giác Lan, Suối Giếng, xã Công Hải

30/12/2021

15:00 - 17:00

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

29/12/2021

7:00 - 17:30

Xã Phước Ninh

30/12/2021

7:30 - 12:00

Một phần thôn Văn Lâm 3; thôn Văn Lâm 4, Nho Lâm, xã Phước Nam

30/12/2021

7:30 - 17:30

Thôn Văn Lâm 4, Nho Lâm, xã Phước Nam