Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

30/8/2022

7:30 - 12:00

KP 3, 4, 5 phường Đạo Long; KP 2 phường Tấn Tài

30/8/2022

8:00 - 9:00

Mặt bắc đường 21 tháng 8: Khu vực từ số nhà 754 đến số nhà 816, KP 3 phường Đô Vinh

30/8/2022

9:15 - 10:15

Mặt nam đường 21 tháng 8: Khu vực từ số nhà 869 đến số nhà 975, KP 2 phường Đô Vinh

30/8/2022

10:35 - 11:35

Cắt FCO trạm Đô Vinh 2

30/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần KP 6, 7 phường Đô Vinh

30/8/2022

15:25 - 16:25

Mặt nam đường 21 tháng 8: Khu vực từ số nhà 483 đến hẻm số 531, KP 6 phường Bảo An

31/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải

31/8/2022

8:10 - 9:10

Một phần thôn Cà Đú, xã Thành Hải

31/8/2022

9:30 - 10:30

Một phần thôn Cà Đú, xã Thành Hải

31/8/2022

10:45 - 11:45

Một phần thôn Lương Cách, xã Hộ Hải

31/8/2022

14:00 - 15:00

Một phần thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải

31/8/2022

14:30 - 17:00

Một phần KP 1, phường Thanh Sơn

31/8/2022

15:25 - 16:25

Một phần thôn Lương Cách, xã Hộ Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

30/8/2022

15:00 - 18:00

Khách hàng: Nguyễn Xuân Huynh, Huỳnh Vũ Khánh Tước, Giống Hải Sản, Lê Quốc Toàn

31/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần thôn Khánh Nhơn 2, thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải; một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

30/8/2022

7:00 - 7:30

Một phần KP 3 thị trấn Tân Sơn

30/8/2022

7:35 - 12:00

Một phần KP 1, 3; KP 2 thị trấn Tân Sơn

30/8/2022

11:30 - 12:30

Một phần KP 3 thị trấn Tân Sơn

31/8/2022

7:25 - 11:30

Một phần KP 3, 8 thị trấn Tân Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

30/8/2022

8:30 - 9:30

Công ty TNHH khai thác khoáng sản và xây dựng Trân Trân

30/8/2022

9:45 - 10:30

Viễn thông Ninh Thuận

30/8/2022

10:45 - 11:30

Khách hàng Lê Văn Sữa

30/8/2022

13:45 - 15:15

Hộ nuôi tôm Huỳnh Ẩn

30/8/2022

15:30 - 16:30

Khách hàng Bùi Văn Võ