Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

6/11/2021

7:00 - 17:30

Một phần thôn Phú Thạnh, Phú Thủy, xã Mỹ Sơn

6/11/2021

7:30 - 8:00

Một phần thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn

6/11/2021

17:00 - 17:45

Một phần thôn Nha Hố 2, xã Nhơn Sơn

8/11/2021

7:30 - 11:30

Công ty CP In Ninh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

8/11/2021

7:30 - 12:00

Một phần khu phố Khánh Giang, Khánh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải

8/11/2021

7:45 - 11:45

Một phần thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải

9/11/2021

7:00 - 17:30

Một phần xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

5/11/2021

7:45 - 10:00

Xã Phước Thắng, Phước Đại, Phước Chính, Phước Thành

5/11/2021

7:45 - 11:30

Xã Phước Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

8/11/2021

7:30 - 15:00

Một phần khu phố 3, thị trấn Phước Dân

9/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Từ Tâm, xã Phước Hải

9/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần khu phố 6 phường Đạo Long; Thôn An Thạnh 1, An Thạnh 2, xã An Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

3/11/2021

8:45 - 9:15

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

3/11/2021

8:30 - 15:00

Khách hàng: Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Châu, Trần Văn Đố, Phạm Văn Hiệp, Võ Văn Sơn, Lê Văn Vũ, Hồ Văn Lệnh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Văn Châu (2 trạm), Trần Văn Mỹ