Ngày

Giờ

Điện lực Phan Rang Tháp Chàm

14/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần thôn Lương Cách, xã Hộ Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

13/3/2023

8:00 - 12:00

Một phần thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải

14/3/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải; một phần thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

13/3/2023

7:30 - 12:00

Một phần thôn Thái Hòa, xã Phước Thái

13/3/2023

8:00 - 10:00

Công ty CP cấp nước Ninh Thuận

13/3/2023

10:15 - 12:00

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận

13/3/2023

14:00 - 15:30

Khách hàng Thái Thị Ngà

13/3/2023

15:45 - 17:30

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Nam

13/3/2023

9:00 - 11:30

Một phần thôn Nhị Hà 2, xã Nhị Hà