Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Hải

14/11/2022

7:45 - 11:30

Một phần KP 1, 2, 3, 8, 11 phường Văn Hải

14/11/2022

9:00 - 12:00

Một phần thôn Mỹ Phong, Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải; xã Vĩnh Hải

15/11/2022

7:00 - 8:30

Xã Phương Hải (trừ một phần thôn Phương Cựu 1, Phương Cựu 3)

15/11/2022

7:30 - 18:00

Một phần thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải

15/11/2022

7:45 - 12:00

Công ty TNHH Phan Rang Xanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Sơn

15/11/2022

7:50 - 12:00

Một phần thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng

15/11/2022

13:45 - 17:00

Thôn Ma Ty, xã Phước Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ninh Phước

14/11/2022

8:00 - 9:20

Một phần thôn Long Bình 2, xã An Hải

14/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Hoài Trung, xã Phước Thái

14/11/2022

9:30 - 10:40

Một phần thôn Long Bình 2, xã An Hải

14/11/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Long Bình 2, xã An Hải

14/11/2022

14:00 - 15:30

Một phần KP 13 thị trấn Phước Dân

14/11/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Tuấn Tú, xã An Hải

15/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 12 thị trấn Phước Dân

15/11/2022

8:00 - 9:20

Một phần KP 15 thị trấn Phước Dân

15/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh

15/11/2022

9:30 - 10:40

Một phần KP 8 thị trấn Phước Dân

15/11/2022

10:45 - 12:00

Một phần thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận

15/11/2022

14:00 - 15:30

Một phần thôn Ninh Quý, xã Phước Sơn

15/11/2022

15:40 - 17:00

Một phần thôn Phước An, xã Phước Vinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận Bắc

13/11/2022

7:30 - 12:00

Thôn Ấn Đạt, Bà Râu, xã Lợi Hải; xã Phước Kháng (trừ thôn Suối Le)

13/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Lợi Hải, xã Công Hải, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc