Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

13/01/2022

7:00 - 12:30

Trạm Hùng Vương 4, Vincom shophouse, APEC, Hùng Vương 5, Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam

14/01/2022

6:00 - 8:00

Trạm Nguyễn Du 1, L. Duẩn - Ng. Du

15/01/2022

7:30 - 9:30

Trạm UBND xã An Phú, UBND xã An Phú 1

16/01/2022

7:00 - 7:45

Ng.T Học - đường số 8, Mai Xuân Thưởng, đường Cần Vương,

16/01/2022

7:45 - 9:00

Ng.T Học - đường số 8, Mai Xuân Thưởng, đường Cần Vương

16/01/2022

11:45 - 12:45

Ng.T Học - đường số 8, Mai Xuân Thưởng, đường Cần Vương

16/01/2022

12:45 - 13:30

Ng.T Học - đường số 8, Mai Xuân Thưởng, đường Cần Vương

18/01/2022

7:00 - 7:45

TĐC Nam Hùng Vương

18/01/2022

7:00 - 10:00

TĐC Nam Hùng Vương

18/01/2022

9:00 - 9:45

TĐC Nam Hùng Vương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hoà

13/01/2022

8:00 - 10:00

Trạm C618E22-vùng Bắc 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

14/01/2022

7:30 - 8:15

Trạm Dốc Đồi Mỹ 2

14/01/2022

8:30 - 9:15

Trạm Ba Bản

14/01/2022

11:30 - 12:15

Trạm UBND huyện Sơn Hoà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

15/01/2022

7:30 - 12:00

Trạm E452 - UBND huyện Tuy An

15/01/2022

8:30 - 13:00

Trạm E403 - Thị trấn Chí Thạnh