Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

13/3/2023

8:00 - 10:00

TBA I720 Xuân Thạnh 1- Hòa Tân Tây; I722 Nguyên Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

14/3/2023

8:00 - 11:30

TBA 133 - Lãnh Vân