Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

14/11/2022

6:30 - 9:30

A563E23 - Trạm Cân (Chính Nghĩa)

14/11/2022

7:00 - 11:00

Võ Thị Sáu 1 (Võ Thị Sáu - Ng.Hồng Sơn)

16/11/2022

7:30 - 8:30

Thuận Thảo 5, Thuận Thảo 7

16/11/2022

8:45 - 9:45

KST Thuận Thảo 2, KST Thuận Thảo 3

16/11/2022

10:00 - 11:00

Đông Phước Hòa An, A447E23 - Đông Phước 2

16/11/2022

13:45 - 14:45

Chợ Xéo, Chợ Xéo 1

16/11/2022

15:00 - 16:00

Ngọc Lãng 3, Đông Phước 1 - Hòa An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

15/11/2022

7:30 - 9:30

C805DC - Phú Khê 2, C803DC - TĐC Hảo Sơn, C802DC - Đập Hàn, C804DC - Huỳnh Tấn Lại

16/11/2022

7:30 - 12:00

Chiếu sáng 2 Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

16/11/2022

7:30 - 9:00

E416 - Phú Hội 1

16/11/2022

7:30 - 12:30

E933 - Phú Thường (T.624)

16/11/2022

9:30 - 11:00

E438 - Trần Kim Minh

16/11/2022

13:30 - 15:00

E947 - Trung tâm giống thủy sản Phú Yên (T.670)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

15/11/2022

8:00 - 9:00

Mỏ Đá, Khóm 1

15/11/2022

9:30 - 10:30

Buôn Thung, Ba Nguyên

15/11/2022

14:00 - 15:00

Bình Sơn, Thôn 3 Thị trấn

15/11/2022

15:30 - 16:30

Nông Trường, Nhà máy nước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

14/11/2022

9:15 - 10:00

TBA 142 - Thôn 4

14/11/2022

10:30 - 11:15

TBA 144 - Thôn 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tây Hòa

16/11/2022

8:00 - 10:00

Phân vi sinh Đồng Bò