Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Hòa

23/6/2022

7:00 - 7:45

Thăng Long 1 (kề tổng kho đường Thăng Long)

23/6/2022

7:00 - 10:00

Thăng Long 1 (kề tổng kho đường Thăng Long)

23/6/2022

7:00 - 8:00

Khu đô thị Trần Kiệt

23/6/2022

8:15 - 9:15

Trần Kiệt 2

23/6/2022

9:15 - 10:00

Thăng Long 1 (kề tổng kho đường Thăng Long)

23/6/2022

9:30 - 10:30

Phan Chu Trinh 1

23/6/2022

10:45 - 11:45

Phan Chu Trinh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

22/6/2022

8:00 - 9:00

TBA T.824 Kè Cù Mông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy An

22/6/2022

7:00 - 11:30

E601 - Hòa Lương 2

22/6/2022

8:00 - 10:30

E425 - Phú Hạnh 3, E424 - Gành Đá Đĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Hòa

23/6/2022

7:30 - 8:15

T.429 Phú Ân

23/6/2022

8:30 - 9:15

T.415 Mỹ Thành

23/6/2022

9:40 - 10:30

T.603 Phước Khánh 3

23/6/2022

13:00 - 13:45

T.317 HTX Hòa Định Đông 1

23/6/2022

14:00 - 14:45

T.329 Phú Thạnh

23/6/2022

15:00 - 15:45

T.330 Phú Thạnh

24/6/2022

7:45 - 8:30

T.627 Đồng Hòa

24/6/2022

8:45 - 9:30

T.647 Hòa Quang 4

24/6/2022

9:45 - 10:30

T.352 UBND huyện Phú Hòa