Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

8/3/2023

7:30 - 8:30

Công ty Bảo Trân

8/3/2023

7:30 - 11:30

T.236-Y Tế Củng Sơn

8/3/2023

9:00 - 10:00

Trạm Buôn Thu Krông Pa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sông Hinh

8/3/2023

8:00 - 11:30

Buôn Zô 2; Buôn Zô 3 F7156SHo